اخوان المسلمین؛نماد دگردیسی اندیشه سلفی گری در عهد معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

سوال اصلی در این پژوهش آن است که با به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر، نگرش سلفی آنان تا چه حد دستخوش تغییر و دگرگونی شده است؟
نوشتار حاضر برآن است تا با مرور پیشینه طرح اندیشه سلفی گری به مثابه راه کاری جهت رویارویی با بحران فکری ناشی از روندشتابان توسعه غربی در دنیای عرب،چگونگی بازاندیشی مذکور در قالب رویکرد سلفی اجتهادی در دنیای کنونی که در اندیشه جامعه شرعی و دولت مدنی اخوان المسلمین تجلی یافته است را با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به کاوش و بررسی نشیند.
نتیجه حاصل از این بررسی نشان از آن دارد سلفیه از نوع اجتهادی اخوان المسلمین بر خلاف سلفیه ایدئولوژیک که در صدد اجرای شریعت اسلامی از رهگذر ایجاد دولتی اسلامی بود، تشکیل جامعه ای اسلامی رااز طریق برپائی دولتی مدنی میسور می داندو این به معنای دگرگونی کامل هدف وجایگزینی حوزه های مدنی به جای حکومت در رویکرد امروزین اخوان است.در این رهیافت، هرکجا که احکام شریعت با مفاهیم بزرگی همانند عدالت، آزادی تعارضی پیدا کند،نقش وتوگری مبادی شریعت همچون سابق نیست .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Muslim Brotherhood; a symbol of the transformation of Salafi thought in the contemporary era

نویسنده [English]

  • Mojtaba Attarzadeh
Isfahan University of Art
چکیده [English]

The intellectual roots of the recent Islamic Awakening in the Arab world go back to a relatively distant past, during which the intellectuals of these societies, with the aim of finding a way to motivate the Arab Muslim people against the rapidly spreading waves of Western development, To design a successful model of Islam at the time of its emergence as Utopia, to revive the ancient Islamic heritage.
Meanwhile, the Muslim Brotherhood, which had long claimed to provide a global model for the well-being of Muslims and is now in power in Egypt, was more responsible than any other group for carrying out this rethinking.
The present article intends to review the background of Salafi ideology as a way to deal with the intellectual crisis caused by the acceleration of Western development in the Arab world, how to rethink it in the form of Salafi ijtihad approach in the current world in the minds of the religious community and the Brotherhood Explore the manifested Muslims using a descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muslim Brotherhood
  • Egypt
  • Salafism
  • political jurisprudence
  • Salafi ijtihad