رابطه روش حکومتی با فرایند دموکراسی سازی و تحکیم دموکراسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

دموکراسی مؤثرترین سیستم رسیدن به تعادل و متضمنِ کمترین بدی است. به تعبیر اسمیت، همه نارسایی‏های دموکراسی را میتوان با دموکراسی بیشتر درمان کرد. میزان نارسایی‏ها و نقص‏ها در همه کشورها یکسان نیست؛ برخی نظام‏ها همه شروط دموکراسی و تعدادی برخی از شروط آن را تحقق بخشیده‏ اند و برخی، حتی واجد شروط حداقلی دموکراسی نیز نیستند. نظام‏های با ویژگی‏ های نخست، «دموکراتیک»، نظامهای دارای ویژگی های دوم، «هیبریدی» و نظام‏های با ویژگی ‏‏های سوم، «غیردموکراتیک» نا‏م‏گذاری میشوند. این روش‏های حکومتی رابطه ای مستقیم و غیرمستقیم با فرایند دموکراتیزاسیون و تحکیم دموکراسی دارند. در اصل مسأله و پرسش اصلی در این پژوهش هم، به تبیین و توضیح رابطه «روش حکومتی» با «فرایند دموکراسی‏ سازی و تحکیم دموکراسی» بر‏می‏گردد (مسأله و پرسش). نیل به این هدف، به کمک روش «توصیفی- تحلیلی» و با استفاه از منابع کتابخانه‏ای دنبال میشود(روش)
به نظر می‏رسد از میان مدل‏های مختلف دموکراسی، «دموکراسی حداکثری» بیشترین تأثیرگذاری مثبت در «فرایند دموکراسی‏ سازی و تحکیم» دارد و به مدل آرمانی و ایده‏ آل نظم دموکراتیک نزدیک‏تر است؛ مراتب بعدی به دموکراسی‏ های حداقلی و هیبریدی تعلق دارد. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between governance method and the process of democratization and consolidation of democracy

نویسندگان [English]

  • mirqasem seyedin zadeh 1
  • mansoor ansari 2
1 phd student of political thought in islam, research institute of imam khomeini and islamic revolution
2 assistant professor at imam khomeini and islamic revolution research institute
چکیده [English]

The issue of democratization and consolidation of democracy has been the main concern of humanity. Democracy is the most effective system for achieving balance, and order involves the least evil. The rate of failures and defects are not the same in all countries; some have fulfilled all the conditions of democracy to a great extent, some have fulfilled some of the conditions of democracy and some that even have the minimum conditions of democracy. Systems with the first feature are usually democratized, second ones are hybrid, and third ones are undemocratic. Each of these governance methods has a direct or indirect relationship with the process of democratization and the consolidation of democracy. In principle, the main problem and question in this research is to explain the relationship between "governance method" and "the process of democratization and consolidation of democracy".
Among the various models of democracy, "maximum democracy" seems to have the most positive impact on the "process of democratization and consolidation" and is closer to the ideal model of democratic order; The next level belongs to minimal and hybrid democracies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Democratization
  • Consolidation of Democracy
  • Hybrid Democracy
  • Minimal Democracy
  • Maximum Democracy
  • Governance Method