تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

تبیین مفاهیم مندرج در نظریات علمی یکی از ضروری ترین مباحث پژوهشی است، زیرا تلقی صحیح و شفاف نظریه در گروی فهم درست مفاهیم است لذا نوشتار حاضر در پی تبیین مبادی تصوری نظریه «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .نظریه ولایت مطلقه فقیه ، هم از بُعد اعتقادی و هم از جهت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه ای است.از این رو با رویکرد توصیفی – تحلیلی، سه مفهوم «ولایت»، «مطلقه»و«فقیه» به دقت مورد بررسی قرار گرفته است . از جمله نتایج این پژوهش آن است که: مفهوم «ولایت» آنگونه که برخی از منتقدان ولایت سیاسی فقیه پنداشته‌اند ؛ صرفاً به معنای قیّومیّت و محجوریت نبوده بلکه در بردارنده معنای مدیریت اجتماعی ، اداره حکومت و زمامداری است و در ادامه بیان شده است که، مقصود از «مطلقه»، شمول و مطلق بودنِ نسبی است ، در مقابل سایر ولایت‌هایی که جهت خاصی در آن‌ها لحاظ شده و محدوده خاصی دارند و اینکه شعاع ولایت مطلقه، مربوط به شؤون عامه و مصالح امت است ،که خود تقیید در عین اطلاق است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Concept of Divorce of Divine Jurisprudence in the Constitution of the Islamic Republic of Iran with Jurisprudential and Legal Approach

نویسنده [English]

  • ebrahim rostami
olum pezeshki e shiraz university
چکیده [English]

Since finding the definitions and concepts embodied in a theory is the most fundamental task of a scientific research and also the correct and clear understanding of the problem depends on understanding the concepts correctly, so the author has attempted in this paper to base the notion of "absolute jurisprudence" on the theory. In the constitution of the Islamic Republic of Iran from a legal and legal point of view Hence, the three concepts of "velayat", "divorced", "jurisprudent" are carefully studied and after examining the concept of velayat in word, reform, custom, book and tradition, it is concluded that the concept of velayat means It is social management and administration of government and governance, and as some critics of the political jurisprudence of the jurisprudence have assumed, it does not imply inferiority and superiority, and then states that it is intended to be absolute, inclusive, and relative to other provinces. They are considered to be special, such as father-in-law marriage to a girl and so on,