امکانات نظری رویکرد زبان شناختی معتزله در دفاع از امر معقول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری اندیشه سیاسی از دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله نظریة زبان‌شناختی معتزله بررسی شده و چگونگی استخراج امر معقول در محدوده‌های زبان از نظر معتزله مورد پژوهش قرار می‌گیرد. سؤال اصلی این پژوهش عبارتست از اینکه رویکرد عقلانی معتزله تا چه اندازه توانایی مقاومت در برابر نقدهای حاصل از چرخش زبان‌شناختی و نظریه‌های پسامدرن را دارد؟ با استفاده از روش «استنتاج بر اساس بهترین تبیین» یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد معتزله صورتی از قرینه‌گرایی را ارائه داده است که به دلیل نوع تعریف عقل (عقل سلیم و متعارف) و ابتنای آن بر زبان و قرارداهای وضعی‌اش به شکلی بالقوه و بالفعل توانایی پاسخگویی و رفع نقدهای مندرج در نظریه‌های چرخش زبان‌شناختی و پسامدرن بر قرینه‌گرایی را دارد. همچنین سازمان روش استدلال در مکتب معتزله به شکلی است که می‌تواند راهکاری برای دفاع از امر معقول در دوران پسامدرن را مهیّا سازد. در این پژوهش با رویکری عقلی – فلسفی تلاش می‌شود داده‌هایی که بر اساس روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده‌اند به شیوه‌ای توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش استنتاج به بهترین تبیین به نتیجه برسند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical possibilities of the Muʿtazila’s linguistic approach in defending the rational

نویسنده [English]

  • vahid asad zadeh
tehran university
چکیده [English]

The purpose of article is to show a new interpretation of Muʿtazila ideas, especially the narration Abd al-Jabbar ibn Ahmad, and an attempt to show the solution of the Muʿtazila to one of the important philosophical challenges, how to understand Rational understanding in the context of language and its communicative constraints. To achieve this goal, the Muʿtazila’s linguistic theory and how they extract the sensible within the limits of language is studied. The main question of this research is to what extent Muʿtazila’s rational approach is capable of resisting the critiques of linguistic turn and postmodern theories. By using of »Inference to the Best Explanation« Method, The results of this study show Muʿtazila present a form of Evidentialism, due to the type of definition of reason (common sense) and its reliance on language and its contractual conventions, potentially and actually have the ability to resolve imported criticisms on the Evidentialism that results from theories of linguistic-cognitive and postmodern rotation. The organization of Argument method in the Muʿtazila can provide a way to defend the rational matter in the postmodern age

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muʿtazila
  • sensible
  • language
  • interpretation
  • Evidentialism
  • Inference to the Best Explanation