بررسی مواجهه سید قطب و هشام شرابی با پدیده غرب: بر اساس مدل پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یزد

3 دانشجو دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه آزاد تاکستان

چکیده

مقاله حاضر مواجهه سید قطب و هشام شرابی با پدیده غرب را بررسی می کند. برای این منظور مدل چهار مرحله ای پدیدارشناسانه طراحی شده است که شامل: پیش فرض های مواجهه شونده؛ مواجهه اولیه (شکل گیری تصویر اولیه)؛ آگاهی (شناخت) و نهایتاً عکس العمل (راه حل) است. بر اساس این مدل می توان گفت: پیش فرض های سیدقطب از نگرش اسلام گرایانه وی برآمده اند. به بیان دیگر وی از منظر اصالت اسلام به پدیده غرب می نگرد؛ در مقابل پیش فرض های شرابی عمدتاً از نگرش انتقادی – به صورت خاص مارکسیسم و روان کاوی- برآمده است، به ویژه وی از منظر مفاهیم مارکسیستی همچون امپریالیسم، ازخودبیگانگی به پدیده غرب می نگرد؛ در مواجهه اولیه، سیدقطب عمدتاً وجوه منفی (همچون نابهنجارهایی اجتماعی غرب) را می بیند، از دیدگاه وی وجوه مثبت در غرب هم نتیجه آشنایی با اسلام است؛ در مقابل شرابی در مواجهه اولیه با غرب، آن را ترکیبی از وجوه مثبت (جامعه مدرن شده مبتنی بر عقلانیت و علم) و منفی (استعمارگری) می بیند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the encounter of Seyed Qutb and Hisham Sharabi with the phenomenon of the West: based on the phenomenological model.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Tavana 1
  • mohammad kamkari 2
  • Mohammad Javad Mostafavi Montazeri 3
1 shiraz universiry
2 Student of Political Science University of Yazd
3 PhD student of political thought at Takestan Azad University
چکیده [English]

The present article examines the confrontation between Seyyed Qutb and Hisham Sharabi with the phenomenon of the West. For this purpose, a phenomenological four-step model has been designed that includes: encountered defaults; Initial exposure (initial image formation); Awareness (cognition) and ultimately reaction (solution). Based on this model, it can be said that Seyyed Qutb's presuppositions stem from his Islamist attitude. In other words, he looks at the phenomenon of the West from the perspective of the originality of Islam; In contrast, wine presuppositions have largely emerged from critical attitudes - specifically Marxism and psychoanalysis ، especially from the perspective of Marxist concepts such as imperialism, from alienation to the Western phenomenon; In the initial confrontation, Seyyed Qutb sees mainly negative aspects (such as the social anomalies of the West), and in his view, the positive aspects in the West are also the result of his acquaintance with Islam; In contrast, wine in its initial encounter with the West sees it as a combination of positive aspects (modernized society based on rationality and science) and negative (colonialism);

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sayyid Qutb
  • Hisham Sharabi
  • West
  • modernity
  • phenomenology