جایگاه و حقوق مخالفان در نظام خلافت ماوردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

در نظام خلافت ماوردی، مخالفان چه جایگاهی دارند و احیانا از چه حقوقی بهره مندند؟ یافته های این مقاله نشان می دهد: در نظام خلافت ماوردی، می توان مخالفان عقیدتی، سیاسی و مخالفان عقیدتی-سیاسی را از هم بازشناخت. مهمترین مخالفان عقیدتی کافران ذمی و مرتدان هستند.کافران ذمی از حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی برخوردارند، هرچند از منظر مدنی، اجتماعی و سیاسی با اکثریت مسلمان برابر نیستند،مرتدان از تمامی حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی محرومند. مهمترین مخالفان عقیدتی-سیاسی، باغیان هستند. باغیان مشروط بر این که از نظام خلافت، اعلان استقلال نکنند، دارای حقوق اولیه مدنی و اجتماعی هستند، و در درون نظام خلافت در مرتبه ای همتراز با مخالفان عقیدتی قرار می گیرند. البته مخالفان عقیدتی-سیاسی فاقد حقوق سیاسی اند.مهمترین مخالفان سیاسی، محاربان هستند. محاربان به واسطه این که خطری بنیادین برای نظام سیاسی محسوب می شوند و به کنش خشونت آمیز مسلحانه مبادرت می کنند، از کلیه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی محرومند و هیچ جایگاهی در درون نظام خلافت ندارند. مقاله حاضر از روش خوانش متن -زمنیه محور برای تحلیل محتوای کتاب احکام السلطانیه بهره می برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position and rights of dissidents in Al-Mawardis caliphate

نویسندگان [English]

  • mohammad ali tavana 1
  • noos Afarin Azaizi 2
1
2 Ph.D. student of Political Science University of Shiraz
چکیده [English]

what is the question of the position of the opposition in the system of caliphate, and what rights do they have?The findings of this paper show that in the system of caliphate,the ideological,political,and political-ideological opposition can be identified.The most important opponents of the ideology are the disbelievers and the apostates.Dafi disciples have civil, social and political rights, although they are not equal in civil, social, and political terms with the Muslim majority, the apostates are deprived of all civil, social and political rights.The most important political-ideological opponents are the Gardens.Provided that they do not stand up for the caliphate system, they have basic social and civil rights, provided they are at the same level as the caliphate,on par with the ideological dissent. political dissenters lack political rights. The most important political opponents are Mohareb.The hostages are deprived of all civil, social and political rights because they are a fundamental threat to the political system and engage in violent acts of armed resistance, and they have no place in the system of caliphate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Mawardi
  • Al-Ahkam al-Sultania
  • caliphate
  • dissidents
  • position
  • civil
  • social and political rights