کلیدواژه‌ها = واقعیت سیاسی
نسبت‌سنجی رهبری و واقعیت سیاسی در نظام معرفتی اندیشه امام خمینی

دوره 5، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 119-142

سید محمدوهاب نازاریان؛ مهدی شاهین؛ محمدعلی نظری