وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی جنبش حزب الله لبنان با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی/ دانشگاه شاهد/ تهران/ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندارن، بابلسر، ایران

چکیده

بررسی وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی گروه مقاومت حزب الله لبنان ، با اندیشــه سیاسی انقلاب اسلامی ایران و کالبد شکافی این جریان و روند تحول فکری یکی از مهمترین و شاخص ترین جریان اسلام گرای شیعی برای انقلاب اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. با توجه به استفاده از روش تاریخی – مقایسه ای که در این مقاله انجام گرفت، در پی پاسخ به این سوال بوده که وجوه اشتراکات و افتراقات اندیشه سیاسی حزب الله لبنان و انقلاب اسلامی ایران چیست؟.با توجه به الویت موضوعی مقاله به بررسی و تحلیل نقاط اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران و جنبش حزب الله لبنان بر اساس مقایسه سیزده شاخصه بارز آن پرداخته ایم. همچنین یافته های پژوهش حاکی آز آن است که انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان از نظر مبانی فکری و اعتقادی اشتراکات زیادی با هم داشته و تنها در ایجاد حکومت اسلامی، رهبران جنبش حزب الله با نظر گرفتن شرایط خاص لبنان و فرهنگ و ادیان مختلف به این امر مبادرت نداشته و تا به امروز نیز محقق نگردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The commonalities and differences between the political thought of the Lebanese Hezbollah movement and the political thought of the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • seyed saleh musavi 1
  • morteza alavian 2
1 PhD Student in Political Studies of the Islamic Revolution / Shahed University / Tehran / Iran
2 Faculty member of the Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The study of the commonalities and differences between the political thought of the Lebanese Hezbollah resistance group and the political thought of the Islamic Revolution of Iran and the dissection of this current and the process of intellectual transformation of one of the most important and prominent Shiite Islamist currents are of special importance for the Iranian Islamic Revolution. Considering the use of the historical-comparative method that was done in this article, it sought to answer the question of what are the commonalities and differences between the political thought of Hezbollah in Lebanon Islamic Revolution in Iran? We have analyzed the commonalities and differences between the political thought of the Islamic Revolution Iran and the Lebanese Hezbollah movement based a comparison of its thirteen salient features. The findings of the study also indicate that the Islamic Revolution of Iran and Hezbollah in Lebanon have a lot in common in terms of ideology and beliefs, and only in the establishment Islamic government, the leaders of the Hezbollah movement, taking into account the specific circumstances of Lebanon and different cultures and religions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Thought
  • Hezbollah
  • Islamic Revolution
  • Lebanon
  • Iran