مطالعه تطبیقی عقل فرهنگی و عقل استعلایی در پروژه فکری محمد عابد الجابری و هانری کربن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، ایران

چکیده

مجموعه معارف اسلامی که به مسلمان امروز رسیده است، با قرائت‌ها و خوانش‌های گوناگون مورد بازخوانی قرار گرفته است؛ گاهی توسط متفکران مسلمان و گاهی توسط علاقه‌مندان به اسلام. باوجود چنین کثرتی از قرائت‌ها شاید بتوان آنها را در چند دسته‌بندی کلی قرار داد و پس از آن به تحلیل آنها دست زد. محمد عابدالجابری و هانری کربن مصادیق بارز از خوانش‌هایی متفاوت اما معطوف به موضوعی واحد یعنی تراث اسلامی می‌باشند. در این پژوهش با قرار دادن تفکر آنها در دو قالب کلی «عقل فرهنگی» و «عقل استعلایی» و پرداختن به مختصات روش‌شناختی‌ آنها به «مقابل نهادن» این دو خوانش پرداخته‌ایم.کوشیده‌ایم تا با استناد به منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه نص واحد اسلامی می‌تواند مولد خوانش‌های متفاوت باشد و خود را در جریان‌های فکری مختلف نشان دهد و با بررسی تطبیقی اندیشه این دو اسلام‌شناس نتیجه می‌گیریم که نوع جهان‌بینی آنها در درک متفاوتشان از اسلام موثر است؛ لذا هر کدام پاسخ خود را از از دین مبین می‌طلبند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Cultural reason and Transcendental reason in the Intellectual Project of Mohammad Abed Al-Jaberi and Henry Corbin

نویسندگان [English]

  • ali karimy 1
  • Mehdi Fadaei Mehrbani 2
1 master of political science of university of Tehran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The collection of Islamic teachings that has reached the Muslim today has been re-read with various readings and readings; Sometimes by Muslim thinkers and sometimes by those interested in Islam. Despite such a large number of readings, it may be possible to categorize them into a few general categories and then analyze them. Mohammad Abed al-Jaberi and Henry Carbon are clear examples of different readings but focus on a single subject, namely Islamic heritage. In this research, by placing their thinking in two general forms of "cultural intellect" and "transcendental intellect" and addressing their methodological coordinates, we have "contrasted" these two readings. Let's answer the question of how a single Islamic text can generate different readings and manifest itself in different currents of thought, and by comparatively examining the thought of these two Islamologists, we conclude that their worldview is effective in their different understandings of Islam; Therefore, each of them demands his answer from the religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendental intellect
  • cultural intellect
  • Islam
  • Mohammad Abed al-Jaberi
  • Henry Carbon