کلیدواژه‌ها = مردم
دموکراسی و جایگاه آن در آرای اندیشمندان معاصر اهل سنت

دوره 7، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 141-171

جواد اطاعت؛ حسن کریمی


رابطه دولت و مردم در جوامع اسلامی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی

دوره 4، شماره 12، شهریور 1396، صفحه 63-88

منصور انصاری؛ توحید خدایی داش تپه