نویسنده = حسن رحیمی(روشن)
تعداد مقالات: 1
1. نسبت سنجی تکفیر و خشونت در گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 89-111

حسن رحیمی(روشن)