نویسنده = اصغر منتظرقائم
عناصر تشکیل دهنده گفتمان سیاسی امام خمینی (س )

دوره 2، 2-3، خرداد 1394، صفحه 51-73

اصغر منتظرقائم؛ کامبیز تقی زاده؛ مرضیه بیگی زاده