نویسنده = سید مرتضی شاهردوی
واکاوی مؤلفه های سبک ساز در تثبیت سبک زندگی سیاسی امام خمینی

دوره 9، شماره 31، خرداد 1401

سید حامد عنوانی؛ سید حسین سید موسوی؛ وحیده فخار نوغانی؛ سید مرتضی شاهردوی