اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر منصور انصاری

علوم سیاسی استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

m.ansari51gmail.com
51085000

اعضای هیات تحریریه

دکترابراهیم برزگر

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

barzegar.2010yahoo.com

دکتر یحیی فوزی

علوم سیاسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

yahyafoziyahoo.com

دکتر سید صادق حقیقت

دکتری اندیشه سیاسی در اسلام عضو هیأت تحریریه نشریه
استاد گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

ss.haghighatgmail.com

دکتر ابراهیم متقی

روابط بین الملل استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران

emottaghiut.ac.ir

دکتر میر فردین قریشی

روابط بین الملل استاد گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

ghoreishi3583yahoo.com

دکتر زاهد غفاری هشجین

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

ghafarishahed.ac.ir

دکتر عباس مصلی نژاد

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

mossalanejadut.ac.ir

دکتر عبدالرحمان عالم

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

aalemut.ac.ir

دکتر احمد عاطف احمد

مطالعات اسلامی استاد مطالعات اسلامی دانشگاه کالیفرنیا (یو سی سانتا باربارا)

aahmadreligion.ucsb.edu

دکتر عبدالامیر نبوی

علوم سیاسی دانشیار گروه مطالعات تطبیقی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

nabaviiscs.ac.ir

دکتر فرهاد درویشی

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین

fdarvishiikiu.ac.ir

دکتر محمدرضا طالبان

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

qtalebanyahoo.com
021-51085000

دکتر سید صدرالدین موسوی

علوم سیاسی دانشیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

sadrmoosavigmail.com
51085000

سردبیر

سیدصدرالدین موسوی

اندیشه سیاسی در اسلام دانشیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

sadrmoosavigmail.com

مدیر اجرایی

گیتی پورزکی

استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

gpoorzakigmail.com

کارشناس نشریه

نرجس ارجمند

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی کارشناس مسئول نشریه

arjmandnarjesyahoo.com