کلیدواژه‌ها = غرب
مقایسه مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی شهید مطهری و فردریش هایک

دوره 10، شماره 35، خرداد 1402، صفحه 7-32

امیر اسدی فر؛ سید جواد صالحی؛ جمیل قریشی


بررسی مواجهه سید قطب و هشام شرابی با پدیده غرب: بر اساس مدل پدیدارشناسانه

دوره 6، شماره 21، مهر 1398، صفحه 7-33

محمدعلی توانا؛ محمد کامکاری؛ سید محمد جواد مصطفوی منتظری