کلیدواژه‌ها = رمضان البوطی
بررسی خلافت اسلامی در اندیشه رمضان البوطی

دوره 9، شماره 31، خرداد 1401، صفحه 127-149

احمد علی واحدی زاده؛ قاسم جوادی