کلیدواژه‌ها = دموکراسی صوری یا غربی
مواجهه عصری و انتقادی شریعتی با دموکراسی

دوره 5، شماره 17، آذر 1397، صفحه 79-111

علی محمد حاضری؛ سمیرا محمدی