کلیدواژه‌ها = سید قطب
واکاوی آرای تمدنی سید قطب و نوع مواجهه‌ی وی با مدنیت غرب

دوره 7، شماره 24، شهریور 1399، صفحه 7-27

سید رضا حسینی؛ زهرا سادات حسینی؛ سعید طاووسی مسرور


بررسی مواجهه سید قطب و هشام شرابی با پدیده غرب: بر اساس مدل پدیدارشناسانه

دوره 6، شماره 21، مهر 1398، صفحه 7-33

محمدعلی توانا؛ محمد کامکاری؛ سید محمد جواد مصطفوی منتظری


افراط‌گرایی در جهان عرب زمینه‌های فکری و عوامل خارجی

دوره 3، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 109-124

عبدالمجید سیفی؛ مهرداد عله پور؛ معصومه میرزایی