نویسنده = ������ ���������� �������� ������
داعش؛ تلاش برای هویت سازی

دوره 7، شماره 26، اسفند 1399، صفحه 79-105

حمید رضا شاه نظری؛ امیر عظیمی دولت آبادی