نویسنده = ���������� ��������
دولت و حکومت در اندیشة سیاسی نو سنّت‌گرایی

دوره 8، شماره 30، اسفند 1400، صفحه 119-136

حسین منصف؛ شجاع احمدوند