نویسنده = ������������ ������ ��������
واکاوی تجربة زیسته مرضیه حدیدچی دباغ و نقش عاملیت فردی او در کنشگری سیاسی ـ نظامی

دوره 8، شماره 30، اسفند 1400، صفحه 7-32

سمیه بهادری فر؛ رحیم خستو؛ مجید توسلی؛ احمد ساعی