نویسنده = ���������� ��������
تلفیق «قانون الهی» و «قانون طبیعی» در فلسفة آکوئینی و پیامد آن برای عرفی شدن سیاست

دوره 7، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 53-76

بابک عباسی؛ کمال پولادی؛ سید جواد موسوی؛ احمد ساعی