نویسنده = ������������ ������ ���������� ������������