نویسنده = ������������ ���������� ������������ ������ ��������
نسبت استکبارستیزی با صلح و مذاکره در منابع سیاست خارجی ج.ا.ا

دوره 5، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 57-80

سید جلال دهقانی فیروز آبادی؛ مهدی روحی