نویسنده = عبدالوهاب فراتی
تحلیلی بر مدرسه فکری سیاسی آیت الله خویی

دوره 10، شماره 35، خرداد 1402

عبدالوهاب فراتی


فقه و دولت مدرن از منظر داود فیرحی

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 53-72

عبدالوهاب فراتی


مرزهای تفکر سیاسی در حوزه علمیه قم

دوره 6، شماره 22، بهمن 1398، صفحه 53-72

عبدالوهاب فراتی