نویسنده = �������� ���������� ����������
عوامل مؤثر بر شکل‌گیری افراط‌گرایی سلفی در جهان اسلام

دوره 3، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 75-107

حامد عمویی؛ الهام حسین خانی