نویسنده = ���������� ���������� ��������
تحلیل کیفیت بازنمایی مفهوم مشروعیت سیاسی در گفتمان علمای مشروطه خواه ایران

دوره 4، شماره 11، خرداد 1396، صفحه 98-75

محمدعلی حسینی زاده؛ امیر رضائی پناه