نویسنده = ������������ ������������
پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 17، آذر 1397، صفحه 7-30

امین نوروزی مصیر؛ شریف لک زایی؛ علیرضا گلشنی