نویسنده = ������������ ��������
نقش عربستان سعودی در گسترش اندیشه تکفیر در جهان اسلام معاصر

دوره 9، شماره 32، شهریور 1401، صفحه 103-124

ابوذر عمرانی؛ امین کوشکی