نویسنده = �������������� ��������
جایگاه « تفکّر» در فلسفه سیاسی اسلامی

دوره 9، شماره 33، آذر 1401، صفحه 115-136

احسان کاظمی؛ محسن جمشیدی؛ عبدالله بیننده