نویسنده = �������������������� ����������
تبیین مبانی حکمرانی درخطبةفدکیه و مؤلفه‌های سیاسی امام خمینی

دوره 8، شماره 30، اسفند 1400، صفحه 99-118

سمیرا قربانخانی؛ طاهره محسنی