دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 1-147 
5. افراط‌گرایی در جهان عرب زمینه‌های فکری و عوامل خارجی

صفحه 109-124

عبدالمجید سیفی؛ مهرداد عله پور؛ معصومه میرزایی