دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 1-88