دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1-156 
5. بررسی تاثیر هجرت عرفانی بر هجرت سیاسی در اندیشه امام خمینی

صفحه 107-123

زاهد غفاری هشجین؛ محمد آقایی؛ محمد رضا فتحی مهر