دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 1-188 
5. امام خمینی (س) و مردم سالاری دینی

صفحه 121-144

فریبرز محرمخانی؛ محمدرضا محمدنژاد