دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، آذر 1399 
نسبت‌سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

صفحه 143-162

محمد علی نظری؛ یحیی فوزی؛ صدرالدین موسوی؛ زهرا سادات مسجدی