دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، پاییز 1398 
1. بررسی مواجهه سید قطب و هشام شرابی با پدیده غرب: بر اساس مدل پدیدارشناسانه

محمدعلی توانا؛ محمد کامکاری؛ سید محمد جواد مصطفوی منتظری