دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، شهریور 1397 
5. نسبت‌سنجی رهبری و واقعیت سیاسی در نظام معرفتی اندیشه امام خمینی

صفحه 119-142

سید محمدوهاب نازاریان؛ مهدی شاهین؛ محمدعلی نظری