نقش عربستان سعودی در گسترش اندیشه تکفیر در جهان اسلام معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

چکیده

در دوره معاصر جریانات مختلفی مانند القاعده و داعش با استفاده از ایدئولوژی سلفی‌گری و اندیشه تکفیر توانسته‌اند پیروان زیادی جذب کنند. مواردی مانند ارجاع به سلف‌ صالح و تقدس واژه‌هایی مانند خلافت، جهاد و شهادت، در کنار حمایت کشورهایی مانند امریکا از مهمترین دلایل گسترش اندیشه تکفیر بوده است. علاوه بر توجه به مباحث مطروحه هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عربستان سعودی در گسترش اندیشه تکفیر است. در این راستا پرسش این است که عربستان سعودی چه نقشی در گسترش اندیشه تکفیر در جهان اسلام در دوره معاصر داشته است؟ با توجه به اینکه رویکرد سلفی‌گری و تکفیر از صدر اسلام تا کنون توسط اشخاص و گروه‌های مختلفی مانند احمد بن‌حنبل، ابن‌تیمیه و ابن‌عبدالوهاب مورد حمایت و تبلیغ واقع شده و این رویکرد در قالب وهابیت، مذهب رسمی عربستان سعودی را شکل داده، فرضیه این است که گسترش اندیشه تکفیر به معنای گسترش ایدئولوژی رسمی عربستان سعودی و به همین جهت مورد حمایت و تبلیغ این کشور است. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد سازه‌انگاری و روش توصیفی-تحلیلی به نقش عربستان سعودی در گسترش اندیشه تکفیر پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Saudi Arabia in spreading the idea of Takfir in the contemporary Islamic world

نویسندگان [English]

  • aboozar omrani 1
  • amin koushki 2
1 PhD in International Relations, Allameh Tabatabai University
2 Assistant Professor of Political Science, Hakim Sabzevari University, Sabzevar
چکیده [English]

In contemporary period, various currents such al-Qaeda and ISIS have been able to attract many followers by using the ideology of Salafism and Takfir. Issues such referring to the Salafe Saleh and the sanctity of words such caliphate, jihad, martyrdom and support of countries like USA are the most important reasons for the spread of Takfir. the purpose of this study is to investigate the role of Saudi Arabia in spreading the idea of takfir. the question is what role has Saudi Arabia played in the spread of the idea of Takfir in the Islamic world? Considering that the approach of Salafism and Takfir has been supported and propagated by various individuals and groups, and this approach in the form of Wahhabism has formed the official religion of Saudi Arabia, the hypothesis is that the spread of Takfir means the spread of the official ideology of Saudi Arabia and is therefore supported and propagated by this country. The present study has used the constructivist approach and descriptive-analytical method to the role of Saudi Arabia in spreading the idea of Takfir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Takfir Thought
  • Salafe Saleh
  • Salafism
  • Wahhabism
  • Saudi Arabia