واکاوی مؤلفه های سبک ساز در تثبیت سبک زندگی سیاسی امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

«سبک زندگی سیاسی» در اصطلاح، شیوههای خاص مواجهه با مهم‌ترین وظایف زندگی در حیطه زندگی سیاسی است که به‌منظور نیل به اهداف سیاسی حاصل از باورهای اثرپذیرفته از عواطف و شرایط محیطی شکل می گیرد. نهادینه شدن یک «سبک زندگی سیاسی» به‌عنوان فرهنگ غالب، علاوه بر عوامل فاخر بینشی، عاطفی و مقتضیات شرایط منوط به برخورداری از مؤلفه‌های سبکساز است. این مؤلفهها در حوزه ادبیات و هنر توسط اندیشمندان به حوزههای مختلف علوم‌انسانی تسری یافته است. در این پژوهش به بررسی مؤلفههای سبکساز و نقش آنها در تثبیت سبک زندگی سیاسی امام به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و فردی صاحب سبک پرداخته شده است. روش کتابخانهای تحلیل دادهها در بررسی آثار امام و واکاوی مفهوم «سبک» نشان میدهد مهم‌ترین مؤلفههای سبکساز همچون «انعطافپذیری»، «قدرت حل مسئله» و «اولویت در انجام وظایف» در سرنوشت سازترین تصمیمات سازنده زندگی سیاسی امام همچون شیوه مبارزاتی خاص ایشان در اسقاط رژیم طاغوت، مدیریت جنگ تحمیلی و مواجهه با دولتهای استعمارگر سبب تثبیت سبک زندگی سیاسی ایشان بوده است. برکات متعدد این مؤلفهها، نمایانگر دوام و بسط فرازمانی و فرامکانی سبک زندگی سیاسی امام است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of stylistic components in establishing Imam Khomeini's political lifestyle

نویسندگان [English]

  • sayed hamed onvani 1
  • sayed hosein mosavi 2
  • vahideh fakhar 2
  • sayed Mortaza shahrudi 2
1 -
2 Faculty member of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The term "political lifestyle" refers to specific ways of dealing with the most important life tasks in the field of political life, which are formed in order to achieve political goals resulting from beliefs influenced by emotions and environmental conditions.
The institutionalization of a "political lifestyle" as the dominant culture, in addition to the glorious factors of insight, emotion and the requirements of the conditions, depends on having stylistic components. In the field of literature and art, these components have been extended by thinkers to various fields of humanities. In this research, the components of lightening and their role in establishing the political lifestyle of Imam Khomeini (as) as the leader of the Islamic Revolution and a person with style have been studied.
The method of data analysis library in examining the works of Imam and analyzing the concept of "style" shows the most important lightening components such as "flexibility", "problem solving power" and "priority in performing tasks" in the most crucial decisions of Imam's political life as a special campaign. In overthrowing the dictatorial regime,
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • stylistic components
  • political lifestyle
  • Flexibility
  • problem solving
  • priorities