نسبت اخلاق و سیاست در گفتمان های سیاسی معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

تاریخ اندیشه سیاسی نویسی در ایران تاکنون و عمدتا از منظر رابطه سنت و مدرنیته نگاشته شده است و بدون اغراق می توان گفت که خود این شیوه نگارش اندیشه سیاسی نویسی به گفتمان مسلط و هژمونیک تبدیل شده است که امکان بروز به گفتمان های دیگر را بر همین اساس سخت و دشوار کرده است. در این مقاله به عنوان تلاشی مقدماتی بر فرض مقدمه فوق تلاش شده است تا از دوگانه دیگری تحت عنوان اخلاق و سیاست برای گفتمان شناسی گفتمان های فکری در ایران استفاده شود. بر این اساس به لحاظ نظری رابطه ای خاصی میان این اخلاق و سیاست مطرح شده است و بعد به عنوان مثالهایی در خصوص گفتمان های فکری در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. روش این مطالعه توصیفی است. گفتمان اسلام گرا مبتنی بر متافیزیک حداکثری و دخالت اخلاق گرایانه در سیاست، گفتمان مارکسیست ایرانی قائل به عدم دخالت و جریان فکری لیبرالیسم ایرانی هر چند که تاکنون تلاش چندانی برای تعریف این رابطه نکرده است لیکن مبتنی بر کمترین دخالت ممکن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Ethics and Politics in Contemporary Political Discourses

نویسنده [English]

  • Dr.Mansoor Ansari
Assistant,Professor,Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution