ارزش های انقلاب اسلامی ایران درآینه شهدای جنگ تحمیلی (مطالعه موردی شهدای استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی ، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 استادیار گروه جامعه شناسی انقلاب پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی ، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی چگونگی بازتاب مهمترین ارزش های انقلاب اسلامی ایران در وصیت نامه‌ شهدای جنگ تحمیلی بوده است. برای نیل به این منظور، پس از مرور ادبیات مفهومی و نظری «ارزش»، چارچوب مفهومی تحقیق که شامل چهار بعد و 17 مولفه ی مهم ارزشهای انقلاب اسلامی بود ساخته شد.
روش تحقیق مناسب برای انجام این پژوهش، تحلیل محتوا بوده است .جمعیت این تحقیق کلیة شهدای استان ایلام که دارای وصیت­نامه می باشند را شامل گردید که با توجه به این موضوع ، حجم نمونه تحقیق 462 مورد از وصایای شهدای این استان می­باشد. یافته های تحقیق دال بر این بوده اند که از حیث تأکید بر ارزش های مورد نظر در بین شهدایی که وصیت نامة آنها موجود بوده، بیشترین تأکید بر ارزش های اجتماعی با 40 درصد و کمترین میزان اهمیت مربوط به ارزش های اقتصادی با 6 درصد بوده است . از حیث اهمیت به مؤلفه های مربوط به هرکدام از ارزش ها، بیشترین میزان تأکید و اهمیت، مربوط به مؤلفة استکبارستیزی با 9/64 درصد و کمترین میزان نیز مربوط به مؤلفة عدالت با 1/3 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The values ​​of the Islamic Revolution of Iran in the mirror of the martyrs of the imposed war (Case study of the martyrs of Ilam province)

نویسندگان [English]

  • mahtab mohamadiyan 1
  • Amir Azimi 2
  • ehsan asgari 3
1 Master of Sociology
2 هیات علمی
3 phd.student