کلیدواژه‌ها = دموکراسی حداقلی
رابطه روش حکومتی با فرایند دموکراسی سازی و تحکیم دموکراسی

دوره 6، شماره 22، بهمن 1398، صفحه 7-32

میرقاسم سیدین زاده؛ منصور انصاری