کلیدواژه‌ها = محدودیت های شرعی
مرزهای تفکر سیاسی در حوزه علمیه قم

دوره 6، شماره 22، بهمن 1398، صفحه 53-72

عبدالوهاب فراتی