کلیدواژه‌ها = هرمنوتیک روشی
کاربرد هرمنوتیک در متون تفسیری مسلمین (با تأکید بر متون اندیشه‌های سیاسی)

دوره 4، شماره 13، آذر 1396، صفحه 69-93

قربانعلی قربان زاده سوار؛ علی شریعتمداری