نویسنده = بابک عباسی
تعداد مقالات: 1
1. تلفیق «قانون الهی» و «قانون طبیعی» در فلسفة آکوئینی و پیامد آن برای عرفی شدن سیاست

دوره 6، شماره 23، بهار 1399، صفحه 53-76

بابک عباسی؛ کمال پولادی؛ سید جواد موسوی؛ احمد ساعی