نویسنده = افشین سلیمی وردنجانی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مفهوم استکبار و ویژگی های فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات

دوره 5، شماره 20، تابستان 1398

افشین سلیمی وردنجانی؛ یحیی فوزی