نویسنده = متقی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. عملگرایی راهبردی در اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 15، بهار 1397، صفحه 81-102

ابراهیم متقی