نویسنده = حسینی زاده، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کیفیت بازنمایی مفهوم مشروعیت سیاسی در گفتمان علمای مشروطه خواه ایران

دوره 3، شماره 11، بهار 1396، صفحه 98-75

محمدعلی حسینی زاده؛ امیر رضائی پناه