نویسنده = توحید خدایی داش تپه
رابطه دولت و مردم در جوامع اسلامی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی

دوره 4، شماره 12، شهریور 1396، صفحه 63-88

منصور انصاری؛ توحید خدایی داش تپه